Đề nghị tâm huyết của tôi về bạn, Tiến sĩ Nguyễn. Bạn đã rõ ràng là lựa chọn nghề đúng. Hãy tiếp tục phát huy!

Jennifer T., Anaheim, CA