Tiến sĩ Nguyễn hoàn thành giáo dục đại học của mình tham dự các trường USC Nha khoa tại Đại học Nam California (USC), đặt tại Los Angeles, CA. Kiếm sĩ của ông về Nha khoa phẫu thuật (D.D.S.), Tiến sĩ Nguyễn tốt nghiệp trong số 10% đầu lớp. Sau giáo dục đại học của mình, ông vẫn tại trường USC của Nha khoa cho 1 năm, nơi ông đã giúp dạy các khóa học Operative Nha khoa. Kể từ năm 2004, Tiến sĩ Nguyễn đã hợp tác như là một liên kết với nhiều nhóm nha khoa và thực hành trên khắp miền Nam California và Florida. Tiến sĩ Nguyễn D.D.S. là một thành viên tự hào của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA), Hiệp Hội Nha Khoa California (CDA) và Hiệp hội Nha khoa Orange County (OCDA).